KWALITEITSBELEID EN
KLACHTENREGELING

Kwaliteitsbbeleid en
klachtenregeling

Ons Kwaliteitsbeleid

Flowkids werkt conform de kwaliteitseisen van de jeugdwet en is aangesloten bij het SKJ kwaliteitsregister en de beroepsvereniging sociaal werk BPSW. De medewerkers van Flowkids beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en zijn gekwalificeerd om aan de functie-eisen te voldoen of werken gedurende hun opleiding onder supervisie. Probleemstelling, hulpvraag en behandeldoelen worden vooraf besproken en de behaalde resultaten worden periodiek met betrokkenen geëvalueerd. Ten behoeve van voortgang worden alle activiteiten geregistreerd in het clientvolgsysteem Cliendo. In dit digitale systeem wordt op het niveau van het individuele kind een dossier en een oudercontact aangemaakt, zodat ouders en medewerkers dagelijks met elkaar kunnen afstemmen. Wekelijks vindt er intervisie plaats en worden de ontwikkelingen omtrent de kinderen besproken en acties gepland. Op het einde van de begeleiding wordt een nameting gedaan om te bepalen of de behandeldoelen zijn bereikt. Indien tijdens de begeleiding blijkt dat er voor het kind of ouders meer ondersteuning nodig is, wordt in overleg met ouders en kind aanvullende expertise ingeschakeld. Flowkids heeft daartoe met erkende jeugdhulpaanbieders een goede samenwerking.

Documentatie

Flowkids maakt jaarlijks een infographic om de resultaten met stakeholders te communiceren. In aanvulling op het geschetste werkproces beschikt Flowkids onder meer over:

  • Privacybeleid en privacyverklaring
  • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Onafhankelijk vertrouwenspersoon
  • Klachten en geschillenprocedure

DOCUMENTATIE

Flowkids maakt jaarlijks een infographic om de resultaten met stakeholders te communiceren. In aanvulling op het geschetste werkproces beschikt Flowkids onder meer over:

  • Privacybeleid en privacyverklaring
  • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Onafhankelijk vertrouwenspersoon
  • Klachten en geschillenprocedure

REFLECTEREN OP HANDELEN

Elk jaar kent Flowkids een studiemoment om de afspraken aan de orde te stellen. Elk kwartaal, en indien nodig meer, v­indt er een teambijeenkomst plaats om voorvallen met elkaar te bespreken en te reflecteren op het handelen. Flowkids actualiseert regelmatig haar kwaliteitssysteem aan de hand van de kwaliteitseisen van de inkoop voor jeugdhulp en de wet- en regelgeving. Hierdoor is de manier van werken en het lerend vermogen van Flowkids gewaarborgd.

Klachtenregeling

Klachten over de dagelijkse gang van zaken bij Flowkids zullen waar mogelijk in onderling overleg tussen ouders, kinderen en begeleider worden afgehandeld. Indien dit echter niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden kan ondersteuning worden ingeschakeld via Zorgbelang. Flowkids is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van Solopartners. Klik op onderstaande button om naar het klachtenformulier te gaan. 

Klachtenregeling

Klachten over de dagelijkse gang van zaken bij Flowkids zullen waar mogelijk in onderling overleg tussen ouders, kinderen en begeleider worden afgehandeld. Indien dit echter niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden kan ondersteuning worden ingeschakeld via Zorgbelang. Flowkids is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van Solopartners. Klik op onderstaande button om naar het klachtenformulier te gaan.